20. Obstoječe in nove

Izraz “biološka banka” uporabljamo različno za označevanje številnih vrst zbirk bioloških vzorcev. Skupina je upoštevala, da zbirke bioloških bank pomenijo biološke vzorce same, skupaj s povezanimi podatkovnimi zbirkami, ki omogočajo določeno raven dostopnosti, razpoložljivosti in izmenjave za znanstvene študije. Javno zaupanje v raziskave na področju genetskega testiranja je v veliki meri odvisno od tega, kako se lotevamo uporabe in posredovanja vzorcev in podatkov v takih bioloških bankah in iz njih. To se zlasti nanaša na področja obveščenega soglasja, shranjevanja, varstva podatkov in stopnje zagotavljanja anonimnosti vzorcev, sporočanje izsledkov študije in po potrebi posameznikovih rezultatov testiranja.Zaželen je usklajen pristop do teh vprašanj na ravni EU. V Skupini se zavedajo, da Svet Evrope razvija dejavnost v zvezi s shranjevanjem in raziskovalno uporabo bioloških materialov in povezanih podatkov.Glede na njihov obseg in ozadje so zaželeni in morda potrebni uradna identifikacija in registracija takih dejavnosti “bioloških bank”, pa tudi zagotovilo njihove dolgoročne finančne vzdržljivosti.

Obstaja potreba po izobraževanju o bioloških bankah in po smernicah, ki bi zagotovile nadzor kakovosti zbirk in etičnega upravljanja takih skladišč.Za proučevanje in potrjevanje povezave genov s specifičnimi boleznimi, vključujoč razvoj diagnostičnih izdelkov, naprav in drugih orodij, je bistven dostop do dobro označenih človeških tkivnih vzorcev za uporabo pri raziskovanju in razvoju. Glej poročilo, poglavje 4.2.

Priporočilo 20
Da naj:
1. se v EU razvije in uskladi smernice za zagotovitev, da se uporaba vzorcev,
vključujoč tiste iz arhivskih zbirk, po nepotrebnem ne zavlačuje ali ovira, zlasti,
če smo ustrezno upoštevali njihovo raven identifikacije;
2. države članice sprejmejo ukrepe, da zagotovijo, da se od pristojnih pregledovalnih
odborov pridobi odobritev pred začetkom raziskovanja;
3. se popišejo obstoječe biološke banke po EU, z navedbo standardov in pravil
o dostopu, da se ugotovi, katere od vsebin smemo in katerih ne smemo uporabljati
za genske študije;
4. se razvije sistem za vrednotenje in spremljanje trenutne uporabe obstoječih
bioloških bank po EU;
5. glede razvoja standardov Evropska komisija budno spremlja projektno skupino
OECD-ja o “središčih bioloških virov”;
6. Evropska komisija skrbno spremlja to dejavnost.