6. Zdravstveno genetsko testiranje in njegovo ozadje

Omogočanje genetskega svetovanja v sklopu zdravstvene oskrbe ljudi zahteva ustrezne postopke za pridobivanje obveščenega soglasja, enak dostop do testiranja in ustreznega svetovanja ter varovanje zaupnosti in zasebnosti. Te zahteve bodo zagotovile, da bo genetsko testiranje posamezniku prej ponudilo nove možnosti izbire kot pa prineslo nove omejitve. Skupina izreka priznanje sedanji dejavnosti Sveta Evrope na tem področju.
Napovedno genetsko testiranje ima resnični potencial za podajanje možnosti za osebno izbiro. Vendar pa se nujno mora priznati tako pravica vedeti kot tudi pravica ne vedeti kot pomembna pravica posameznika. Treba je zagotoviti enak dostop do podatkov in kakovostnih genetskih storitev. Poleg tega je treba ukrepati za preprečevanje neželenih družbenih posledic izsledkov genetskega testiranja. Uporaba genetskega testiranja za nemedicinske namene zahteva skrbno preučitev glede možnih posledic za družbo. Glej poročilo, poglavja 1.2, 3.1, 7.1.2 in 8.1.

Priporočilo 6
Da naj:
1. zdravstveno pomembno genetsko testiranje velja za integralni del ponudbe zdravstvenih storitev;
2. ne bo zdravstveno pomembno genetsko testiranje nikoli vsiljeno in naj bo vedno stvar svobodne odločitve posameznika;
3. bodo obsežni podatki o razpoložljivosti genskih testov prosto na razpolago iz vrste uglednih virov, vključno z javnimi oblastmi, zdravniki in skupinami bolnikov;
4. nacionalni sistemi zdravstvene oskrbe zagotovijo, da bo genetsko testiranje enako dostopno vsem, ki ga potrebujejo.