7. Zagotavljanje kakovosti

Storitve genetskega testiranja v Evropi kljub temu, da temeljijo na visoko kakovostnem znanstvenem znanju, rade vsebujejo nedopustno visoko stopnjo tehničnih napak in slabo poročanje. To je posledica pomanjkanja organizacije in komplementarnosti na evropski ravni in zaradi odsotnosti skupnega evropskega cilja, da se vsem evropskim državljanom zagotovijo kakovostne storitve sedaj in v prihodnosti. Različni in raznovrstni sistemi kakovosti, pomanjkanje referenčnih sistemov in različni predpisi držav članic prispevajo k splošni razdeljenosti storitev. Vseeno pa genetske službe dobivajo čedalje več zahtev po testiranju, medtem ko se na obzorju pojavljajo splošna testiranja dovzetnosti in farmakogenetični testi.V sklopu zdravstvene oskrbe ljudi smemo test ponuditi samo, ko je njegova zanesljiva izvedba dokazana in kjer obstaja razumen zdravstveni razlog za njegovo uporabo. Treba je vzpostaviti sistem potrjevanja testov. Glej poročilo, poglavja 1.4, 7.1.2 in 8.2.

Priporočilo 7
Da naj:

  • Evropska unija vzpostavi skladen zakonski okvir za zagotavljanje specifičnih standardov kakovosti za vse storitve genetskega testiranja in njihove ponudnike, vključujoč sistem akreditacije laboratorijev za genetsko testiranje;
  • ponudniki testov zagotovijo, da so pridobljeni podatki točni, s tem da se uskladijo z mednarodno dogovorjenimi standardi kakovosti;
  • nacionalni sistemi zdravstvene oskrbe vzpostavijo skladne zahteve kakovosti za genetsko testiranje.